WHITE ANGEL CHURCH PERPETUAL PERFORMANCE WITH START OCTOBER 2020 - TO?

Hvide Engel Kirke Evigheds Performance med start oktober 2020 - til?

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig ... og jeg sætter mit liv til for fårene.

Johannesevangeliet 10,14-15

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Johannesevangeliet 1,14

De tog da fat i palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels Konge! 

Johannesevangeliet 12,13

Jeg ved, Herre, at mennesket ikke bestemmer sin vej; det står ikke i den vandrendes magt at gøre sine skridt faste.

Jeremias' Bog 10,23

Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit mørke.

Salmernes Bog 18,29

Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden

Salmernes Bog 146,5-6

For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde.

Romerbrevet 5,10

Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, Hærskarers Gud, være med jer, som I siger.

Amos' Bog 5,14

Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: "Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig."

Matthæusevangeliet 9,2

Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. 

Matthæusevangeliet 28,5-6

Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Salmernes Bog 16,8

Angel Performance 09.10.2022 in Hoersholm, Denmark in White Angel Church

UK:

I ALWAYS HAVE THE LORD IN MIND, HE IS ON MY RIGHT SIDE, AND I DO NOT WAVER. PSALMS 16:8
ANGEL PERFORMANCE 09.10.2022 IN HOERSHOLM, DENMARK IN WHITE ANGEL CHURCH

Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Fjerde Mosebog 6,24-26

UK:
THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU, THE LORD LET HIS FACE SHINE UPON YOU AND BE GRACIOUS TO YOU, THE LORD LIFT HIS FACE TO YOU AND GIVE YOU PEACE.
4 mose book 6:24-26

2020 Åbnede Evigheds performance "White Angel Church.  En virtuel og fysisk kirke baseret på kunst og troen på den kristne Gud. En kirke for dem der tror på helbredende evner og gerne vil prøve Hvide Engel. Vores kirke er tværkirkelig fordi vi tror der skal være plads til alle slags kristen tro på lige fod. Der skal være højt til loftet så alle kan være der. Vi tror at biblen taler sandt. 

 

Vi tror på at alle mennesker er født lige ligesom der står i den danske kristne lov Grundloven. Den enkelte undervises ved åndelig samtale og profeti direkte af Gud og understøttes af helbredende bøn af Lotte Kjøllers helligånd White Angel. Lotte Kjøller er præst og leder.

 

Kirken har fået rigtig mange nye medlemmer her på det sidste og de er alle velkomne. Der er mange tusinder medlemmer verden over.

White Angel Church sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne / helligånd og Guds kraft.

håb er, hvor jesus er                                            hope is, where jesus is                                            Håb er, hvor Guds engle er                                        Hope is, Where Gods angels is                                

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.  Markusevangeliet 10,13-16

fysiske og virtuelle udstillinger i white angel church

Angel Performance Prayer 1

ved Lotte Kjøller 2022

Angel Performance Prayer 2

ved Lotte Kjøller 2022

Angel Performance Prayer 3

ved Lotte Kjøller 2022

Angel Performance Prayer 4

ved Lotte Kjøller 2023

Angel Performance Prayer 5

ved Lotte Kjøller 2023

Angel Performance Prayer 6

ved Lotte Kjøller 2023

UK:

2020 Opened Eternity's performance "White Angel Church. A virtual and physical church based on art and faith in the Christian God. A church for those who believe in healing abilities and would like to try White Angel.

 

Our church is interdenominational because we believe there should be room for all kinds of Christian faith on an equal footing. There must be a high ceiling so that everyone can be there. We believe that the Bible speaks the truth.

 

We believe that all people are born just as it says in the Danish Christian law, the Constitution. The individual is taught by spiritual conversation and prophecy directly from God and supported by healing prayer from Lotte Kjøller's holy spirit White Angel. Lotte Kjøller is pastor and leader.

 

The church has had a lot of new members here lately and they are all welcome. There are many thousands of members worldwide. White Angel Church is happening right now in Denmark. Anyone who wants to can participate at their own risk. I have opened for you to try my healing ability / holy spirit and God's power.

Come to White Angel Church this way

Do you want to join our activities come to this adress:

 

White Angel Church.

 

Riddersalen. Foreningshuset.

Rungstedvej 23,

Hørsholm 2970

Denmark

Contact us this way

Feel free to contact White Angel Church by adress on the contact site or you can contact us here from the form.

Church - What is that?

share

Create Your Own Website With Webador