We speak both danish and english - WEB-ART Artpiece by Lotte Kjoeller

Gift dig med Jesus / Merry Jesus

Vil du tilhøre Jesus?

arrangement: Mass Wedding. Merry Jesus.                                      Nytårskur med nytårstale

Mass Wedding. Merry Jesus. Nytårskur med nytårstale

Dette er dagen for massebryllup. Min mand og jeg stedfæster vores kirkelige vielse for 3 år siden. Min mand Lars og jeg vil klæde os som engle og opføre en bryllups kirkelig performance. Man er velkommen til at møde op og stedfæste sin egen vielse sammen med os. Man kan også komme alene. Man kan verden rundt stå foran tv eller computer.  Vi gifter os nemlig i dag med

Jesus/Gud. Vi stedfæster vores konfirmation og lover at vi mener ham/Gud endnu - som voksne. Rummet vi er i vil blive pyntet som som et nytårsmåltid. Alle er velkomne til at medbringe egen mad og drikke. Så spiser og skåler året ind sammen.


UK:

Mass Wedding. Merry Jesus. New Year's cure with New Year's speech This is the day of mass weddings. My husband and I celebrated our church wedding 3 years ago. My husband Lars and I want to dress up as angels and put on a wedding church performance. You are welcome to attend and officiate your own wedding with us. You can also come alone. You can stand in front of a TV or computer all over the world. We are getting married today to Jesus/God. We confirm our confirmation and promise that we still believe in him/God - as adults. The room we are in will be decorated as if it were a New Year's meal. Everyone is welcome to bring their own food and drink. Then eat and toast the year together.

Hvad er Merry Jesus

At gifte sig med Jesus er lidt det samme som at blive konfirmeret eller voksendøbt. Det er et modent menneskes egen beslutning om at overgive sig i Jesu hænder. Man ejes derefter af Jesus. Og det kan alle uanset alder, køn og rase gøre. Det kan familier i fællesskab. Det kan voksne og unge alene eller sammen. Det kan ægtepar eller par. Man bliver Jesu brud fordi man har "olie på lampen".

Man må påregne at Jesus tager en til sig som sin. Derfor vil du høre fra både Jesus, Gud og Helligånden. Helligånden vil komme til dig og oplære dig i den kristne tro. Jesus og Gud vil lære dig at høre og tale profetisk. Har du nådegaver vil de komme frem.

Se mere her / See more here:

The 10 Brides / Biblical Parables / Jesus crist / we believe | white-angel-church.com (webador.com)

Bride of Jesus / Biblical Parables / Jesus crist / we believe | white-angel-church.com (webador.com)


UK:

Marrying Jesus is somewhat the same as being confirmed or baptized as an adult. It is a mature person's own decision to surrender into Jesus' hands. One is then owned by Jesus. And everyone can do that, regardless of age, gender and race. Families can do this together. Adults and young people can do it alone or together. It can be married couples or couples. You become Jesus' bride because you have "oil on the lamp". One must expect that Jesus will take one to himself as his own. Therefore, you will hear from both Jesus, God and the Holy Spirit. The Holy Spirit will come to you and educate you in the Christian faith. Jesus and God will teach you to hear and speak prophetically. If you have graces, they will come forth.

hvem kan gifte sig med jesus?

Det er et modent menneskes egen beslutning om at overgive sig i Jesu hænder. Man ejes derefter af Jesus.

 

Og det kan alle uanset alder, køn og race gøre. Det kan familier i fællesskab. Det kan voksne og unge alene eller sammen. Det kan ægtepar eller par. Det kan Homoseksuelle og alle trosretninger der ønsker at også tro på den kristne Gud, Jesus og Helligånd. Alle Guds børn er velkomne. Vi er en global kirke der kan rumme forskelligheder.  Det ønsker Gud af os.

Når man har giftet sig med Jesus og tilhører en anden troretning sætter man ordet Messiansk (Messias betyder Jesus) foran sin trostitel. Fx. Messiansk Jøde eller Messiansk Buddhist. Hvis det er klogt og nødvendigt så behold det som din egen hemmelighed. Det virker alligevel bare Jesus ved det.


UK:

It is a mature person's own decision to surrender into Jesus' hands. One is then owned by Jesus. And everyone can do that, regardless of age, gender and race. Families can do this together. Adults and young people can do it alone or together. It can be married couples or couples. Homosexuals and all faiths who want to also believe in the Christian God, Jesus and the Holy Spirit can. All God's children are welcome. We are a global church that can accommodate differences. That is what God wants from us. When you have married Jesus and belong to another faith, you put the word Messianic (Messiah means Jesus) in front of your religious title. For example Messianic Jew or Messianic Buddhist. If it is wise and necessary, keep it as your own secret. It seems only Jesus knows that anyway.

hvordan gør vi?

VOKSNE:

Er du bare en lægger du din egen hånd ovenpå dit eget hovede.

Er I flere lægger I en hånd ovenpå hinandens hoveder.

Så siger du "jeg gifter mig med Jesus og overgiver mit liv til ham".

 

BØRN:

lægger også hånd på hinandens hoveder:

Børn siger bare "Ja til Jesus".

Små børn siger "Ja".

Babyer må have hjælp fra mor eller far til sit ja.

 

Og så tilhører I Jesus.

I White Angel Church laver vi digitale arrangementer hvor vi gifter os med Jesus og skåler det nye liv ind bag efter.

Så I kan stå foran computeren og skåle med hele verden der siger Ja til Jesus.


UK:

GROWN UPS:

If you are just one, you put your own hand on top of your own head.

If there are more of you, place one hand on top of each other's heads.

Then you say "I marry Jesus and surrender my life to him".

 

CHILDREN:

also lay hands on each other's heads:

Children just say "Yes to Jesus".

Little children say "Yes".

Babies must have help from mother or father to say yes.

 

And then you belong to Jesus.

At White Angel Church, we create digital events where we marry Jesus and toast the new life afterwards.

So you can stand in front of the computer and toast the whole world who says Yes to Jesus.

Vielses kontrakt til personlig brug

Denne vielses kontrakt er til dit brug. Den er i Docx så den kan ændres fra fx. 2 personer til en. Den fungerer som et diplom for din deltagelse på dagen.

 

Hvis den skal gælde som en rigtig Vielses attest i Danmark skal man også indgå en digital vielse i sin Kommune. 

I udlandet har man sikkert også regler. Den hedder ægteskabs Kontrakt fordi så er det netop en kontrakt mellem dig selv og Jesus. Og har man skrevet kontrakt med sin Jesus tilhører man ham og er gift med ham. Det betyder ikke at man ikke kan gifte sig med sin kære.

 

Man kan som par godt bruge riatualet Marry Jesus til at gifte sig med sin kære sammen med Jesus og få Jesu velsignelse over jeres forhold. Da gælder kontrakten mellem disse 2 personer så længe de ønsker det begge to ligesom man går med hinandens ring til forlovelse. Skal man bruge kontrakten til vielsesriatual må man bagefter følge landets love og gøre giftemålet officielt godkendt på Rådhuset i sit land efter gældende regler. 


UK:

This marriage contract is for your use. It is in Docx so it can be changed from e.g. 2 people for one. It serves as a diploma for your participation on the day.

 

If it is to be valid as a real marriage certificate in Denmark, you must also enter into a digital marriage in your municipality.

Abroad, you probably also have rules. It is called the Marriage Contract because then it is precisely a contract between yourself and Jesus. And if you have signed a contract with your Jesus, you belong to him and are married to him. This does not mean that you cannot marry your loved one.

 

As a couple, you can use the Marry Jesus ritual to marry your loved one together with Jesus and get Jesus' blessing on your relationship. Then the contract between these 2 people applies as long as they both want it, just like you go with each other's ring for an engagement. If you want to use the contract for a wedding ceremony, you must then follow the country's laws and have the marriage officially approved at the Town Hall in your country according to current regulations.

In English

In Danish

share